Vertaalbureau ABCVertalen Tolken
Downloaden Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 1 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

VERTAALABC 

 

Artikel 1 – Definities en algemeen 

1.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

a.   VERTAALABC(vertaalabc): de eenmanszaak handelende onder de naam VERTAALABC, 

gevestigd aan de Berglustlaan 30 (3054 BH) te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Rotterdam onder nummer 24449570;  

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VERTAALABC opdracht heeft gegeven tot 

het verrichten van werkzaamheden alsmede de natuurlijke of rechtspersoon aan wie 

VERTAALABC een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan;  

c. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  

2.   Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door VERTAALABC 

uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen bij overeenkomst anders zijn 

overeengekomen. Van toepassing verklaring van of akkoordverklaring met de algemene voorwaarden 

van VERTAALABC impliceert een uitdrukkelijke afwijzing van de voorwaarden van opdrachtgever.  

3.   Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke 

tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. VERTAALABC 

en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. 

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.  

4.   Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van een derde die bij de uitvoering 

van de opdracht wordt ingeschakeld. Als derde wordt in dit verband aangemerkt degene die met een 

vergelijkbare vertaalopleiding en/of –deskundigheid voor eigen rekening en risico vertalingen maakt 

in dezelfde talencombinaties als VERTAALABC en/of gerelateerde werkzaamheden verricht.  

5.   Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 

voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar het doel en de strekking van deze bepalingen.  

6.   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, 

dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar het doel en de strekking van deze algemene 

voorwaarden.  

 

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes  

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en 

overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, 

alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen VERTAALABC 

en een opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden 

overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.  

2.   De aanbiedingen en offertes van VERTAALABC zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen,  

tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven. Indien het aanbod of de offerte niet binnen de 

gestelde termijn wordt aanvaard, komt dit te vervallen.  

3.   VERTAALABC kan niet aan het aanbod of de offerte worden gehouden indien opdrachtgever 

redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een 

kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dat geval kunnen partijen in onderling overleg en met 

inachtneming van artikel 6 van deze algemene voorwaarden schriftelijk afwijken van hetgeen in de 

offerte is overeengekomen.  

4.   Indien VERTAALABC ten behoeve van het aanbod of de offerte de volledige, door opdrachtgever te 

leveren, tekst niet binnen vijf werkdagen heeft kunnen inzien, kan VERTAALABC na de aanvaarding 

door opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen herroepen.  

5.   De tarieven en prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van 

overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- 

en reistijdkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij in de aanbieding of offerte anders is 

aangegeven. 

  

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst 

1.   De overeenkomst tussen VERTAALABC en opdrachtgever komt tot stand en vangt aan op het 

moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende of op een andere wijze voor akkoord 

bevestigde aanbieding of offerte door VERTAALABC retour is ontvangen, dan wel door de 

schriftelijke bevestiging door VERTAALABC van een mondelinge overeenstemming tussen partijen.  

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 2 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

2.   De overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, die partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen. De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de 

dienst is verricht.  

 

Artikel 4 – Gegevens opdrachtgever 

 1.   Opdrachtgever is gehouden alle informatie, die VERTAALABC volgens haar oordeel nodig heeft voor 

het uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen 

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de door VERTAALABC 

gewenste vorm en op de door VERTAALABC gewenste wijze ter beschikking van VERTAALABC 

te stellen. Onder de hiervoor bedoelde informatie wordt onder meer verstaan een inhoudelijke 

toelichting op de opdracht en de tekst, en relevante documentatie en terminologie.  

2.   Verzending van de in het vorige lid bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van 

opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich daarbij alle noodzakelijke,  preventieve 

(veiligheidsmaatregelen) te treffen om te voorkomen dat VERTAALABC bij de uitvoering van de 

overeenkomst schade lijdt.  

3.   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte 

informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.  

4.   VERTAALABC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat 

opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan en/of de uit de 

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in 

rekening te brengen.  

5.   Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst 

over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VERTAALABC.  

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst 

1.   VERTAALABC neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en 

geeft daarom geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.  

2.   VERTAALABC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de 

eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

3.   VERTAALABC bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal 

VERTAALABC rekening houden met tijdig aangegeven en redelijke wensen van opdrachtgever, mits 

dit naar het oordeel van VERTAALABC bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de 

overeenkomst.  

4.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VERTAALABC het 

recht om bepaalde werkzaamheden (mede) te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. VERTAALABC zal over het inschakelen van derden, indien 

dit redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is, met opdrachtgever overleggen en in ieder geval bij de 

selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  

5.   De aanspraken op grond van de door opdrachtgever verleende opdracht aan VERTAALABC gelden 

uitsluitend ten aanzien van opdrachtgever en dus niet ten aanzien van de aan opdrachtgever gelieerde 

ondernemingen, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. Anderen dan opdrachtgever 

mogen niet op het resultaat van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering 

daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dit door VERTAALABC 

uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.  

6.   Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer 

een fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn dient opdrachtgever 

VERTAALABC daarom schriftelijk in gebreke te stellen. VERTAALABC dient daarbij een redelijke 

termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.  

7.   Zodra VERTAALABC constateert of verwacht dat de verleende opdracht niet binnen de 

overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, stelt VERTAALABC opdrachtgever daarvan zo 

spoedig mogelijk in kennis.  

 

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht/overeenkomst  

1.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke  

uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de 

overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

dienovereenkomstig aanpassen.  

2.   VERTAALABC zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst 

aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft.  

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 3 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

3.   VERTAALABC is niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van de gewijzigde 

looptijd van de overeenkomst, tenzij sprake is van een fatale termijn.  

4.   Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de aangepaste overeenkomst levert geen  

wanprestatie van VERTAALABC op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te 

zeggen of te annuleren.  

5.   Indien naar het oordeel van VERTAALABC een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst 

nodig is om op de juiste wijze aan de verplichtingen tegenover opdrachtgever te voldoen, is 

VERTAALABC gerechtigd deze eenzijdig aan te brengen, tenzij de redelijkheid en billijkheid daaraan 

in de weg staan.  

6.   Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VERTAALABC een verzoek tot wijziging van de 

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben 

voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.  

 

Artikel 7 – Intrekking van de opdracht 

1.   Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst de opdracht intrekt, is hij betaling van 

het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van 

uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.  

2.   Indien VERTAALABC voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze tijd niet 

meer op andere wijze kan worden benut, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het 

honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.  

 

Artikel 8 – Geheimhouding 

1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 

van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. VERTAALABC is tevens verplicht tot 

geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door opdrachtgever ter 

beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van VERTAALABC gelden ook 

voor de volgens artikel 5, lid 4, door VERTAALABC (met medeweten van opdrachtgever) 

ingeschakelde derden.  

2.   Beide partijen zullen bij het gebruik van de vertrouwelijke informatie die hen in het  

kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.  

3.   Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit 

de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels 

VERTAALABC een informatieplicht opleggen.  

4.   VERTAALABC is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te 

herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende 

doeleinden.  

5.   Opdrachtgever verleent VERTAALABC toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle 

op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.  

 

Artikel 9 - Levering 

1.   De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, waarbij het bepaalde in  

artikel 6 in acht wordt genomen.  

2.   Levering van het resultaat wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van persoonlijke 

overhandiging aan opdrachtgever aan het vestigingsadres van VERTAALABC, van verzending per 

gewone post of koerier, van digitale verzending of verzending via elektronische post. Levering van het 

resultaat via digitale verzending of elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het 

moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.  

3.   Opdrachtgever is verplicht het resultaat af te nemen op het moment dat dit hem ter  

beschikking wordt gesteld. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 

informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is VERTAALABC gerechtigd het 

resultaat op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of 

waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment waarop het resultaat aan 

opdrachtgever ter beschikking is gesteld.  

4.   In verband met de uitvoering van de overeenkomst door VERTAALABC is opdrachtgever gehouden 

al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door VERTAALABC 

mogelijk te maken.  

 

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 4 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom  

1.   VERTAALABC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de 

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. VERTAALABC heeft het recht de door de 

uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te 

gebruiken, voor zover  hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

2.   Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VERTAALABC is het 

opdrachtgever niet toegestaan om de door VERTAALABC vervaardigde vertalingen en andere teksten 

of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet samen met of door inschakeling van derden 

te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Dit verbod geldt niet voor het eigen 

gebruik door opdrachtgever van de stukken voor zichzelf of zijn eigen onderneming (ondernemingen 

die behoren tot de groep waartoe opdrachtgever behoort, niet daaronder begrepen).  

3.   Opdrachtgever vrijwaart VERTAALABC tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit het 

gebruik door opdrachtgever van het geleverde.  

4.   Opdrachtgever vrijwaart VERTAALABC ook tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde 

inbreuk op eigendom, octrooi, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst. 

5.   Bij (onderhandse of notariële) akte kunnen partijen overeenkomen dat VERTAALABC haar rechten 

en bevoegdheden op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving overdraagt 

aan opdrachtgever, al dan niet tegen een vergoeding.  

 

Artikel 11 – Overmacht 

1.   Indien VERTAALABC  haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 

nakomen wegens overmacht die redelijkerwijs niet aan VERTAALABC kan worden toegerekend, 

worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat VERTAALABC alsnog in staat is deze 

verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.  

2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast datgene wat daarover in de wet 

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of 

niet voorzien, waarop VERTAALABC geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor VERTAALABC 

niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Dit is onder andere het geval bij brand, ongeval, 

ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkstaking, oproer, oorlog, transportmoeilijkheden, het 

geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers, beperkende overheidsmaatregelen van 

welke aard ook, en voorts bij iedere andere omstandigheid waarop VERTAALABC geen invloed kan 

uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen op grond van de overeenkomst na te 

komen.  

3.   Ingeval van overmacht zal door of namens VERTAALABC hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch 

en/of schriftelijk aan opdrachtgever mededeling worden gedaan.  

4.   Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VERTAALABC niet 

mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden 

zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtgever 

consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze 

bevoegdheid aan VERTAALABC op grond van de wet toekomt.  

5.   Indien VERTAALABC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 

voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is VERTAALABC gerechtigd het 

al uitgevoerde dan wel het nog uit te voeren gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever 

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 12 – Honorarium  

1.   Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium op basis van het aantal 

woorden of op basis van werkelijk bestede uren overeenkomen gerelateerd aan de in de overeenkomst 

vermelde tarieven.  

2.   Voor de bepaling van het aantal woorden wordt gebruik gemaakt van de gangbare woordenteller in 

tekstverwerkingsprogramma’s zoals Microsoft Word.  

3.   Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste gehanteerd. 

Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.  

4.   Het door VERTAALABC gehanteerde woord- en uurtarief zijn exclusief de van toepassing zijnde 

BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.  

5.   In de overeenkomst staat tevens aangegeven of kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, 

kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging en -

opslag), reisuren, reis- en reistijdkosten en andere direct met de opdracht samenhangende kosten (zoals 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 5 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

de kosten van een apostille of legalisatie) in het honorarium zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten 

niet zijn inbegrepen, worden ze afzonderlijk berekend. Kantoorkosten worden dan als een door 

VERTAALABC vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. 

6.   VERTAALABC behoudt zich het recht voor het overeengekomen honorarium te verhogen wanneer 

door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke 

computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die VERTAALABC tot meer 

werkzaamheden of kosten verplichten dan VERTAALABC bij het aangaan van de overeenkomst 

redelijkerwijs mocht verwachten. Genoemde opsomming is niet limitatief.  

7.   Indien VERTAALABC met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is 

VERTAALABC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs 

zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, 

indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of 

regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op 

andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

8.   Indien voor de uitvoering van de opdracht een vast honorarium of een vaste prijs is afgesproken en de 

uitvoering van de opdracht tot extra werkzaamheden leidt die redelijkerwijs niet geacht kunnen 

worden in het vaste honorarium of de vaste prijs te zijn inbegrepen, zal VERTAALABC 

opdrachtgever voorafgaand schriftelijk informeren over de financiële gevolgen van de extra 

werkzaamheden.  

9.   Indien de overeenkomst is aangegaan voor een aaneensluitende periode van een half jaar of langer, is 

VERTAALABC gerechtigd om het met opdrachtgever overeengekomen uurtarief en/of de 

overeengekomen prijs eenmaal per half jaar aan te passen.  

10.   In het in voorgaande lid genoemde geval is VERTAALABC gerechtigd de opdracht maandelijks aan 

opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

Artikel 13 – Facturatie en betaling 

1.   VERTAALABC heeft het recht van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke (aanvullende) 

vooruitbetaling te verlangen. Deze (aanvullende) vooruitbetaling zal op de laatste factuur in mindering 

worden gebracht.  

2.   De (aanvullende) vooruitbetaling dient per omgaande, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na 

dagtekening van de factuur waarmee VERTAALABC om betaling van voornoemd (aanvullend) 

vooruitbetaling heeft verzocht, te worden voldaan.  

3.   VERTAALABC behoudt zich het recht voor om van opdrachtgever (aanvullende) zekerheid in de 

vorm van, bijvoorbeeld, een bankgarantie te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te 

beginnen. Indien opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een 

zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft VERTAALABC het recht haar verplichtingen 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1, voor een door haar bepaalde termijn op te schorten 

en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst 

behoudt VERTAALABC het recht op vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden.  

4.   VERTAALABC heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de overeenkomst te 

verlangen alvorens met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen. Indien opdrachtgever in een 

dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens het hierna volgende lid 5 niet nakomt, heeft 

VERTAALABC het recht haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In 

geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt VERTAALABC het recht op 

vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden.  

5.   Betaling van facturen van VERTAALABC door – opdrachtgever -consument dient bij levering door 

persoonlijke overhandiging als bedoeld in artikel 9, lid 1, plaats te vinden in de valuta waarin de 

factuur is gesteld (contante betaling);  

-   opdrachtgever -consument dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden  

in de valuta waarin de factuur is gesteld door overschrijving van het verschuldigde  

bedrag naar een door VERTAALABC nader aan te wijzen rekeningnummer en zonder enig recht op 

korting of schuldvergelijking; 

-   opdrachtgever -niet-consument binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden in de valuta 

waarin de factuur is gesteld door overschrijving van het verschuldigde  

bedrag naar een door VERTAALABC nader aan te wijzen rekeningnummer en zonder enig recht 

op korting of schuldvergelijking.  

6.   In geval van niet-contante betaling vindt de levering door persoonlijke overhandiging  

niet plaats. Partijen kunnen in dat geval bij schriftelijke overeenkomst een aanvullende regeling 

treffen.  

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 6 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

7.  In geval van niet of niet volledige betaling is opdrachtgever na verstrijken van de termijn van 14 dagen 

van rechtswege en zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim.  

8.   Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van VERTAALABC– alle 

vorderingen van VERTAALABC op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de 

betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft VERTAALABC in dat geval het recht haar 

dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg 

daarvan.  

9.   Indien opdrachtgever in verzuim is, is VERTAALABC gerechtigd om zonder nadere aankondiging 

aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen gerekend vanaf de datum van verzuim tot 

aan het moment van algehele voldoening.  

10.   Betalingen door opdrachtgever worden achtereenvolgens in mindering gebracht op de kosten, de 

opengevallen rente en de hoofdsom plus lopende rente, ongeacht of opdrachtgever een andere 

volgorde heeft aangewezen. Volledige aflossing van de hoofdsom kan worden geweigerd door 

VERTAALABC, indien daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente en (incasso)kosten worden 

voldaan.  

11.   Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens 

VERTAALABC, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten 

rechte - voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis 

van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens 

Rapport Voorwerk II( staffel incassokosten ). Indien VERTAALABC echter hogere kosten ter incasso 

heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor 

vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op 

opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente  

verschuldigd.  

12.   In geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of  

surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van VERTAALABC en de 

verplichtingen van opdrachtgever tegenover VERTAALABC onmiddellijk opeisbaar.  

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud 

1.   De door VERTAALABC geleverde zaken blijven eigendom van VERTAALABC totdat 

opdrachtgever heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen, de 

vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst(en) door 

opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot dat moment worden de geleverde zaken geacht 

door VERTAALABC aan opdrachtgever om niet in bewaring te zijn gegeven.  

2.   Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te 

gebruiken als betaalmiddel, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  

3.   Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is 

VERTAALABC gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van opdrachtgever zelf terug te 

halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever geeft voor dat geval reeds nu 

onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VERTAALABC of door deze aan te wijzen 

derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VERTAALABC zich bevinden en  

die zaken terug te nemen. 

4.   Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich 

onder opdrachtgever bevonden, komen voor diens rekening en risico.  

5.   Opdrachtgever is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 

verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 

deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.  

6.   Indien en zolang VERTAALABC nog eigenaar is van de aan opdrachtgever geleverde/ nog te leveren 

zaken, zal opdrachtgever VERTAALABC onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken 

in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig 

onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal opdrachtgever VERTAALABC op haar eerste 

verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.  

7.   Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt 

opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de kant van 

opdrachtgever, zal opdrachtgever de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de 

bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van VERTAALABC.  

 

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 7 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

Artikel 15 – Bezwaren en klachten 

1.   Bezwaren tegen de hoogte van een factuur van VERTAALABC dienen binnen 14 dagen na 

factuurdatum schriftelijk aan VERTAALABC gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien 

gemotiveerd bezwaar binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte 

van de factuur in te stemmen. Bezwaar schort de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op, 

tenzij VERTAALABC schriftelijk aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij het bezwaar 

volledig gegrond acht.  

2.   Klachten over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van 

verval, schriftelijk en binnen 10 werkdagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 10 

werkdagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst aan VERTAALABC kenbaar gemaakt 

te worden.  

3.   Wijziging door VERTAALABC van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van 

opdrachtgever houdt niet in dat VERTAALABC erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.  

4.   Een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.  

5.   De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 

VERTAALABC in staat is adequaat te reageren.  

6.   VERTAALABC is gerechtigd de in verband met de klachtenbehandeling gewerkte extra tijd en 

overige gemaakte kosten al dan niet volledig aan opdrachtgever in rekening te brengen.  

7.   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is 

en opdrachtgever dit onverwijld en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, zal VERTAALABC slechts 

aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.  

8.   Indien de klacht naar het oordeel van VERTAALABC gegrond is, zal VERTAALABC het geleverde 

binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen.  

9.   Indien VERTAALABC aannemelijk heeft gemaakt dat de klacht onterecht is, is VERTAALABC 

gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra tijd en overige extra gemaakte kosten volledig aan 

opdrachtgever in rekening te brengen.  

10.   Indien opdrachtgever en VERTAALABC niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten 

aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat dat is komen vast te staan het geschil 

worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van het Nederlands Genootschap voor Tolken en 

Vertalers (NGTV). Beslechting van het geschil vindt dan plaats in overeenstemming met het 

geschillenreglement van het NGTV.  

11.   Het recht van reclame van opdrachtgever vervalt indien opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of 

heeft doen bewerken en in voorkomend geval aan een derde heeft doorgeleverd.  

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaring  

1.   Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen tegenover 

VERTAALABC, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VERTAALABC 

daardoor direct of indirect ontstaan.  

2.   Indien VERTAALABC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze 

bepaling is geregeld.  

3.   VERTAALABC is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door 

VERTAALABC in overleg met opdrachtgever ingeschakelde derden.  

4.   VERTAALABC is niet aansprakelijk voor:  

-   schade van welke aard ook doordat VERTAALABC is uitgegaan van door of vanwege 

opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;  

-   schade van welke aard ook als gevolg van dubbelzinnigheid van de door opdrachtgever geleverde 

tekst;  

-   beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door of namens 

opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers;  

-   schade van welke aard ook ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en 

moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van 

informatie(dragers) of ten gevolge van de aanwezigheid van computervirussen in door 

VERTAALABC geleverde bestanden of informatiedragers;  

-   schade van welke aard ook, die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtgever 

ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen), ook indien deze 

werkzaam zijn bij een met VERTAALABC verbonden organisatie;  

-   schade van welke aard ook en/of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de op de website van 

VERTAALABC ter beschikking gestelde informatie of documenten. Het gebruik van deze 

informatie of documenten is geheel voor rekening en risico van de gebruiker.  

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 8 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

5.   VERTAALABC is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade, 

daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

6.   VERTAALABC heeft te allen tijde het recht de door opdrachtgever geleden schade, indien en voor 

zover mogelijk, ongedaan te maken.  

7.   VERTAALABC is slechts aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor een aan VERTAALABC 

toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze 

tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de 

uitvoering mocht worden vertrouwd.  

8.   De aansprakelijkheid van VERTAALABC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever VERTAALABC onverwijld en deugdelijk 

schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en 

VERTAALABC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen blijft 

tekortschieten.  

9.   Indien VERTAALABC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid in 

ieder geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende 

overeenkomst.  

10.   VERTAALABC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:  

-   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

-   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VERTAALABC aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan haar toegerekend kunnen worden;  

-   de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 

algemene voorwaarden.  

11.   Opdrachtgever vrijwaart VERTAALABC tegen en stelt VERTAALABC schadeloos voor alle 

aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de 

overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.  

12.   Opdrachtgever vrijwaart VERTAALABC eveneens voor schade, die is veroorzaakt door handelen of 

nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.  

13.   Indien VERTAALABC door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden 

VERTAALABC zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen wat van hem 

in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van 

adequate maatregelen, dan is VERTAALABC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe  

over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VERTAALABC en derden daardoor ontstaan, 

komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.  

14.   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VERTAALABC.  

 

Artikel 17 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  

1.   VERTAALABC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, waaronder begrepen de 

uitvoering van werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of 

derden, en/of de overeenkomst te ontbinden, indien:  

-   opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van in de overeenkomst en deze algemene 

voorwaarden vastgelegde verplichtingen; - na het sluiten van de overeenkomst VERTAALABC ter 

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn 

verplichtingen niet zal nakomen;  

-   opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende 

is;  

-   door de niet tijdige nakoming aan de zijde van opdrachtgever niet langer van VERTAALABC kan 

worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal 

nakomen;  

-   zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 

anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van 

de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht, een en ander onder voorbehoud van 

rechten.  

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 9 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

2.  Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is VERTAALABC gerechtigd tot vergoeding 

van de schade, daaronder begrepen de kosten, die door de schade direct en indirect zijn ontstaan.  

3.   Indien VERTAALABC bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door haar 

ingeschakelde derden en deze derden beëindigen de overeenkomst met VERTAALABC tussentijds, 

dan heeft VERTAALABC het recht de overeenkomst met opdrachtgever te beëindigen zonder dat 

daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen en zonder dat zij aansprakelijk is voor 

eventuele schade als gevolg daarvan, tenzij partijen anders overeenkomen.  

4.   VERTAALABC heeft voorts het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of 

gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn en opgaaf van redenen in acht 

hoeven te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of ALGEMENE VOORWAARDEN 

VERTAALABC Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Rotterdam Pagina 11 van 12 

onder depotnummer 24449570 rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat VERTAALABC tot 

een schadevergoeding of schadeloosstelling zal zijn verschuldigd, indien:  

-   opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de 

overeenkomst of deze algemene voorwaarden en dit tekortschieten niet binnen 14 dagen na daartoe 

schriftelijke te zijn aangemaand door opdrachtgever is hersteld;  

-   opdrachtgever onverwijld en schriftelijk een beroep doet op overmacht onder vermelding van het 

moment van intreden daarvan en de overmachtperiode langer dan twee maanden heeft geduurd, of 

zodra vaststaat dat deze periode langer dan twee maanden gaat duren;  

-   door opdrachtgever surseance van betaling of faillissement is aangevraagd, opdrachtgever in staat 

van liquidatie of faillissement is verklaard, beslag is gelegd op diens activa of een deel daarvan;  

-   ten aanzien van opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is 

verklaard of een andere omstandigheid aanwezig is waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk 

over zijn vermogen kan beschikken;  

-   indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst of deze 

algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te 

zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.  

5.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VERTAALABC, zal VERTAALABC in 

overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan 

derden, tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de 

werkzaamheden voor VERTAALABC extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan 

opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor 

genoemde termijn te voldoen, tenzij VERTAALABC anders aangeeft.  

6.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VERTAALABC op opdrachtgever 

onmiddellijk opeisbaar. Indien VERTAALABC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt 

zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  

7.   Overschrijding door VERTAALABC van een overeengekomen fatale termijn geeft opdrachtgever niet 

het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, of de afname van of betaling voor diensten te 

weigeren, tenzij opdrachtgever VERTAALABC schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de 

levering heeft gesteld en VERTAALABC ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen 

voldoet. Een en ander ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting om de door VERTAALABC 

tijdens de overschrijding aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd te vergoeden.  

8.   Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt beëindigd, is opdrachtgever betaling van het al 

uitgevoerde deel van de overeenkomst verschuldigd, evenals een vergoeding op basis van een uurtarief 

voor al uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Desgewenst stelt 

VERTAALABC het al vervaardigde werk ter beschikking van opdrachtgever. Voor de kwaliteit van 

het geleverde werk wordt in dat geval niet ingestaan.  

9.   Indien VERTAALABC voor de uitvoering van de beëindigde overeenkomst tijd heeft gereserveerd, 

kan VERTAALABC opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet 

uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst in rekening brengen.  

10.   VERTAALABC is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende 

schade, van welke aard ook, voor Opdrachtgever of derden. VERTAALABC behoudt steeds het recht 

schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen  

1.   Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en VERTAALABC is het Nederlands recht van 

toepassing.    

2.   De rechter in de vestigingsplaats van VERTAALABC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen met 

opdrachtgever kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Rotterdam                                                                      Pagina 10 van 10 

onder depotnummer 24449570                 

 

3.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen 

een geschil in onderling overleg te beslechten.  

4.   Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-

nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor 

rekening van opdrachtgever. 

5.   Geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde 

Nederlandse rechter.  

 

Artikel 19 – Slotbepalingen  

1.   Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien VERTAALABC van naam, rechtsvorm of 

eigenaar verandert.  

2.   VERTAALABC is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de 

laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 

overeenkomst met VERTAALABC.  

3.   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg  

daarvan.  

4.   Deze algemene voorwaarden zijn bij VERTAALABC op te vragen en worden op verzoek aan 

opdrachtgever kosteloos toegezonden.  

5.   VERTAALABC draagt zorg voor toegang tot deze algemene voorwaarden door  

-   publicatie op haar website;  

-   overhandiging of toezending bij de offerte of bij het sluiten van de overeenkomst;  

-   digitale bekendmaking bij de digitaal gedane offerte of bij de digitaal tot stand  

gekomen overeenkomst, waarbij de algemene voorwaarden via een bijlage bij of via  

een hyperlink in het e-mailbericht kan worden gedownload.  

6.   Is de overeenkomst schriftelijk maar niet digitaal tot stand gekomen, dan is digitale  

toezending van de algemenen voorwaarden aan opdrachtgever alleen mogelijk met zijn toestemming.  

7.   Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  

Rotterdam onder depotnummer 24449570. 

 

 

  

    

Onze dienstenKwaliteitWerkwijzeOpmaak en AfleveringContact